Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ardoris Polska sp. z o.o. dawniej Ardoris Marcin Hołda

Dane kontaktowe:

- listownie na adres: ul. Objazdowa 13, 43-100 Tychy

- przez e-mail: biuro@ktpi.pl



2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania



Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: przetwarzania zamówienia, generowania dokumentów (faktur, listów przewozowych i innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania zamówienia) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Będziemy również wysyłać do Państwa newsletter, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.



3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych



Będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy (maksymalnie 7 lat).



4. Odbiorcy Państwa danych osobowych



Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Podmiotom którym zlecimy usługi związane z zrealizowaniem Państwa zamówienia, np. dostawcom usług IT, firmą kurierskim, Poczcie Polskiej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.



5. Źródło danych

Dane osobowe otrzymujemy od Państwa w celu zrealizowania zamówienia złożonego na stronie internetowej www.ktpi.pl.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy.



6. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:



a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,



b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,



c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,



d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,



e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych



Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych (dane kontaktowe w punkcie 1).



7. Prawo wniesienia skargi do organu



Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.